“Nar” 4G istifadəçilərinin sayı 2 dəfə artıb

17:48 02-09-2019 215

LTE texnologiyalı yeni baza stansiyaları quraşdırmaqla ölkənin ən geniş 4G şəbəkəsinə malik “Nar”-ın 4G istifadəçilərinin sayı sürətlə artmaqdadır. Belə ki, ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə “Nar”-ın 4G xidmətindən yararlananların sayı 96% artaraq 740 minə çatıb. Bununla da, mobil operatorun hər üç abunəçisindən biri aktiv 4G internetindən istifadə edir.

 

“Nar”-ın 4G abunəçilərinin sayının artmasına ölkə arazisində yeni baza stansiyalarının quraşdırılması, mobil operatorun təqdim etdiyi paketlər və tariflər, eləcə də 4G smartfon penetrasiyasının artımı təsir edib. Qeyd edək ki, ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə “Nar”-ın smartfon istifadəçilərinin sayı 17% çoxalıb.

 

“Nar” 4G xidmətini təkcə Bakı və Abşeron ərazisində deyil, regionlarda, şəhər və rayon mərkəzlərində də təqdim edir. Aparılan şəbəkə təkmilləşmə işlərinin nəticəsi olaraq, 53 bölgə mərkəzi 4G şəbəkəsi ilə təmin edilib. Hazırda “Nar”-ın 4G şəbəksi ölkə əhalisinin 78%-dən çoxunu əhatə edir. Yaxın vaxtlarda isə bu göstəricinin 97%-ə çatdırılması planlaşdırılır.

 

Mobil operatorun şəbəkəsi haqqında ətraflı məlumatı nar.az saytından əldə edə bilərsiniz.

 

“Azerfon” şirkəti (“Nar” ticarət nişanı) 21 mart 2007-ci ildə fəaliyyətə başlayaraq qısa bir müddətdə Azərbaycanda telekommunikasiya və mobil rabitə sahəsinin aparıcı şirkətlərindən birinə çevrilib. “Nar” ticarət nişanı Azərbaycanın zəngin mədəni və tarixi irsinin çağdaş həyatla bağlılığının rəmzi olaraq seçilib. “Nar” ölkədə ilk dəfə olaraq 3G texnologiyasını təqdim edib və geniş 4G şəbəkəsini abunəçilərinin istifadəsinə verib. Nar” şəbəkəsi hazırda ölkə əhalisinin 97,5 %-ni əhatə edir və 8000-dən artıq baza stansiyası ilə 2,3 milyondan çox abunəçiyə yüksəkkeyfiyyətli xidmət göstərir. 2017-ci ildə keçirilmiş mobil rabitə şəbəkələrinin müqayisəli testlərinə əsasən “Nar” şəbəkəsi mobil zəng xidmətlərinin göstərilməsi üzrə ölkədə ən yüksək nəticəyə nail olub. Sınaqları test xidmətləri üzrə müstəqil beynəlxalq şirkət olan “P3 Communications” keçirib və sınaq metodologiyası əhatəli xidmətlər üzrə müştəri təcrübəsinə əsaslanıb.

 

Number of Nar’s 4G users has increased twofold

 

The number of 4G users of Nar, which has the largest 4G network in the country by installing new base stations with LTE technology, grows rapidly. Thus, in comparison with relevant period of the last year, the number of Nar’s 4G users has increased by 96% by reaching 740 thousand. This means that every third subscriber of the mobile operator is an active 4G internet user.

An increase in the number of 4G users of Nar was possible thanks to installation of new base stations across the country, bundles and tariffs offered by Nar, as well as the growth of 4G smartphone penetration. Thus, the number of smartphone users in Nar network compared to the same period of the past year has increased by 17%.

Nar provides its 4G service not only on the territory of Baku, but in central parts of country’s other cities and regions. As a result of network improvement works, centers of 53 regions are provided with 4G network. Currently the 4G network of Nar covers more than 78% of the population. In the near future this figure is planned to be increased to 97%. Detailed information about the mobile operator’s network can be found at nar.az website.

 

“Azerfon” LLC (Nar brand) has started its operations on March 21, 2007, and within a short period of time became one of the leading companies of the telecommunications and mobile communication industry of Azerbaijan. The Nar brand name was selected as the symbol that resembles the cohesion of the rich cultural and historical heritage of Azerbaijan with the modern life. Being the first operator in the country to introduce the 3G technology, Nar provides the customers with a wide 4G network coverage. With a large network of over 8000 base stations, covering 97.5% of the country’s population, Nar provides more than 2.3 million subscribers with the high quality services. According to mobile network benchmarking tests, held in the year 2017, Nar network has demonstrated the highest results in the country, in terms of provision of mobile voice services. Testing was conducted by an independent international “P3 Communications” company, and methodology was based on customer experience in using various services

 

 

Число пользователей 4G Nar увеличилось в 2 раза

 

 

Число пользователей 4G сети оператора Nar, имеющий самую большую сеть 4G в стране с технологией LTE, быстро растет. Так, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года число пользователей 4G Nar увеличилось на 96%, достигнув 740 тысяч. Это означает, что каждый третий абонент мобильного оператора является активным пользователем сети 4G.

Увеличение числа пользователей Nar 4G стало возможным благодаря установке новых базовых станций по всей стране, пакетам и тарифам, предлагаемым Nar, а также росту проникновения смартфонов 4G. Так, количество пользователей смартфонов в сети Nar по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось на 17%.

Nar предоставляет свои услуги 4G не только на территории Баку, но и в центральных частях других городов и регионов страны. В результате работ по улучшению сети, центры 53 регионов обеспечены сетью 4G. В настоящее время сеть 4G Nar охватывает более 78% населения. В ближайшее время планируется увеличить этот показатель до 97%. Подробную информацию о сети мобильного оператора можно найти на сайте nar.az.

 

Компания Azerfon (торговая марка Nar), начавшая свою деятельность 21 Марта 2007 г., в течение короткого времени превратилась в одну из ведущих компаний на Азербайджанском рынке телекоммуникаций и мобильной связи. Торговая марка Nar, стала олицетворением гармоничного сочетания исторического и культурного наследия Азербайджана с современной жизнью. Nar стал первым оператором в стране, представившим технологию 3G, а также предоставил абонентам широкий охват сети 4G. Сегодня, Nar предоставляет более 2.3 миллионам своих абонентов услуги высокого качества, благодаря обширной сети, состоящей из более 8000 базовых станций и охватывающей 97,5% населения страны. По результатам сравнительных тестов, проведенных во втором квартале 2017 среди сетей мобильной связи, сеть оператора Nar продемонстрировала самые высокие показатели в стране по предоставлению услуг голосовой связи. Тестирования проводились независимой международной компанией P3 Communications, путем измерения качества клиентского опыта в использовании услуг.